Vážení prijímatelia 2%-ného podielu zaplatenej dane

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že počnúc 01.09.2021 plynie lehota do 15.12.2021, v ktorej je možné u notára osvedčiť splnenie podmienok podľa § 50 Zákona o dani z príjmov v platnom znení za účelom prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. V prípade, že sa u prijímateľa nič nemenilo stačí predložiť: • potvrdenie banky […]

Zaručená konverzia podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente

Pre klientov vykonávame zaručenú konverziu dokumentov z listinnej podoby do elektronickej, resp. z elektronickej do listinnej podoby. Podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu je notár, advokát, orgán verejnej moci. Konverzia je postup, pri ktorom je celý obsah pôvodného: a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe, b) […]