1. OSVEDČOVANIE PODPISOV
 • na počkanie notár alebo poverený zamestnanec osvedčí pravosť podpisu;
 • stačí predložiť listinu resp. listiny, ktoré majú byť podpísané a platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas podpisujúcej osoby, resp. iný doklad o totožnosti (povolenie na pobyt cudzinca a pod.);
 • osvedčovanie pravosti podpisov na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár;
 • na základe dohody je možné osvedčiť pravosť podpisov aj mimo notárskeho úradu

POPLATKY

Za osvedčenie pravosti 1 podpisu na listine:  5,30 Eur vrátane DPH.


Za Osvedčenie pravosti 1 podpisu na listine, ktorá sa má použiť v cudzine: 10,10 Eur vrátane DPH.

 

2. OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN
 • na počkanie notár alebo poverený zamestnanec osvedčí správnosť fotokópie listiny;
 • stačí predložiť originál alebo osvedčenú fotokópiu listiny, z ktorej Vám potrebný počet fotokópií vyhotovíme;
 • osvedčenie fotokópií listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár;
 • na základe dohody je možné osvedčiť listiny aj mimo notárskeho úradu;

POPLATKY

Za osvedčenie jednej strany fotokópie podľa originálu listiny 3,00 Eur vrátane DPH.


Za osvedčenie jednej stany fotokópie podľa originálu listiny, ktorá má vzťah k cudzine 6,00 Eur vrátane DPH.

3. VYDANIE VÝPISU Z OBCHODNÉHO REGISTRA
 • na počkanie notár alebo poverený zamestnanec vydá výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony;
 • stačí uviesť IČO alebo obchodné meno;

POPLATKY

Vydanie výpisu z Obchodného registra 3,00 Eur vrátane DPH za 1 stranu výpisu,


t.j. pri dvoch stranách výpisu je poplatok 6,00 Eur vrátane DPH,


pri troch stranách výpisu je poplatok 9,00 Eur vrátane DPH.

4. SPLNOMOCNENIE, VYHLÁSENIE
 • pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou;
 • ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne;
 • notár Vám pripraví generálne plnomocenstvo na všetky právne úkony, prípadne plnomocenstvo alebo vyhlásenie na konkrétne právne úkony, odvolanie splnomocnenia;
5. ZÁVET, LISTINA O VYDEDENÍ, VYHLÁSENIE O VOĽBE PRÁVA
 • notár ako súdny komisár vykonáva dedičské konanie, preto Vám najlepšie poradí  aj pri spísaní závetu prípadne aj listiny o vydedení,  ich zrušení, odvolaní, spísaní vyhlásenia o voľbe práva;
 • závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov Notárskej komory Slovenskej republiky;
 • závet spísaný vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, ktorej výhodou je vysoká právna sila a dôveryhodnosť;
6. ÚSCHOVY PEŇAZÍ, ZÁVETU, LISTÍN, HNUTEĽNÝCH VECÍ
 • notár môže prijať do úschovy listiny, závet, peniaze, prípadne aj hnuteľnú vec na účely splnenia záväzku;
 • úschovou kúpnej ceny v čase medzi podpisom kúpnej zmluvy a povolením vkladu vlastníckeho práva príslušným orgánom (zápisom do listu vlastníctva), môžete predísť budúcemu sporu a zabezpečíte istotu Vašim právnym vzťahom;
7. PREVOD MAJETKU, NEHNUTEĽNOSTÍ, VECNÉ BREMENO

Notár vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou spíše zmluvy (kúpne, darovacie, zámenné, nájomné, záložné, o pôžičke a pod.), dohody (zriadenie, zrušenie vecného bremena, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.) a s tým súvisiace dokumenty a úkony:

 • návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
 • oznámenie o návrhu na vklad;
 • elektronické podanie dokumentov katastru nehnuteľností;
 • zastupovanie v katastrálnom konaní;

Pri spisovaní zmlúv Vám notár poskytuje kvalifikované právne poradenstvo, zmluvu pripraví podľa potrieb účastníkov, stranám vysvetlí a informuje ich o všetkých dôležitých veciach súvisiacich s právnym úkonom.

 

8. DOHODY MANŽELOV
 • manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah ich bezpodielového spoluvlastníctva; obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku;
 • manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva;
 • uvedené dohody vyžadujú zo zákona formu notárskej zápisnice, dohodu podpisujú pred notárom obaja manželia;
9. PRIJÍMANIE 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Od 01.09.2019 do 15.12.2019 je možné u notára zaregistrovať občianske združenie resp. iný subjekt, o ktorom to ustanovuje zákon v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb – NCRpo a osvedčiť splnenie podmienok podľa § 50 Zákona o dani z príjmov v platnom znení za účelom prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb;

Pre potreby osvedčenia o splnení podmienok je potrebné notárovi predložiť nasledovné listiny:

 • originál potvrdenia o pridelení IČO,
 • originál stanov v úplnom znení,
 • zápisnicu z valného zhromaždenia, resp. iný dokument, z ktorého vyplýva kto je štatutárny orgán prijímateľa,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že prijímateľ nemá nedoplatky na sociálnom poistení, nie staršie ako 30 dní,
 • potvrdenie príslušných zdravotných poisťovní (ak má prijímateľ zamestnancov), že prijímateľ nemá nedoplatky na zdravotnom poistení, nie staršie ako 30 dní,
 • potvrdenie banky o vedení účtu (nestačí výpis z účtu), nie staršie ako 30 dní,
 • notárovi je taktiež potrebné uviesť výšku prijatých podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2017 – kontroluje sa výška prijatých financií pri organizáciách, ktoré sa registrovali v roku 2016, za čo prijali financie v roku 2017, rok 2018 bol na minutie financií a do 05.2019 bolo potrebné zverejniť účel použitia prostriedkov v Obchodnom vestníku (v prípade, že obdržali viac ako 3.320,- Eur),
 • pri podpise notárskej zápisnice o osvedčení o splnení podmienok je potrebné, aby štatutárny orgán predložil notárovi platný doklad o totožnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností prosím kontaktujte notársky úrad.

10. REGISTRÁCIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
 • na vznik záložného práva k hnuteľným veciam, právam, iným majetkovým hodnotám sa podľa Občianskeho zákonníka vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, do ktorého zápisy vykonávajú notári na základe žiadosti oprávnených osôb;
 • záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom do katastra nehnuteľností;
 • pri registrácii záložného práva sa predkladá zmluva o zriadení záložného práva, prípadne rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu o zriadení záložného práva a platný občiansky preukaz resp. iný doklad o totožnosti (pas, povolenie na pobyt cudzinca a pod.) žiadateľa – oprávnenej osoby;
11. NOTÁRSKA ZÁPISNICA AKO EXEKUČNÝ TITUL
 • exekučným titulom podľa Exekučného poriadku je aj notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok, vyznačená je oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia a ak povinná osoba v notárskej zápisnice s vykonateľnosťou súhlasila,
 • na základe takto spísanej notárskej zápisnice bez predchádzajúcej žaloby a súdneho konania môže oprávnená osoba viesť výkon exekúcie voči povinnej osobe;
12. DOBROVOĽNÉ DRAŽBY
 • osvedčovanie priebehu dobrovoľných dražieb notárskou zápisnicou aj mimo kancelárie notárskeho úradu;
 • registrácia zákonom ustanovených oznámení o dražbe v Notárskeho centrálneho registra dražieb;
13. OSVEDČENIE O PRIEBEHU VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ A ZASADANÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB

Notárskou zápisnicou sa osvedčuje priebeh ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a tiež priebeh valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, na ktorom sa rozhoduje o:

 • o zmene stanov,
 • zvýšení alebo znížení základného imania,
 • o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,
 • vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 • zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy;

Priebeh ustanovujúcej schôdze družstvarozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

14. KVALIFIKOVANÉ DÔVERYHODNÉ SLUŽBY

Notársky úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby t.j. prijímanie a spracúvanie žiadostí o vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovanej elektronickej pečate orgánom verejnej moci (OVM).

V ďalšom texte budú použité skratky:

NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

OVM – orgán verejnej moci (tj. ministerstvá, školy, notári, a iné)

SNCA – Slovenská národná certifikačná autorita

Notár za žiadateľa spracuje žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovanej elektronickej pečate, vyhotoví verifikačnú notársku zápisnicu, skonvertuje všetky zákonom požadované prílohy a elektronicky odošle žiadosť spolu s prílohami NASES (alebo SNCA).

Odmena notára za spracovanie žiadosti, spísanie notárskej zápisnice, zaručená konverzia a odoslanie dokumentov SNCA je cca 94,- Eur s DPH (presná suma závisí od počtu strán konvertovaných dokumentov).

● certifikát sa vydáva vždy na 3 roky.

● doba spracovania žiadosti NASES (alebo SNCA) po odoslaní z notárskeho úradu je obvykle do 14 kalendárnych dní.

● QSCD zariadenie (karta na ktorej je uložený mandátny certifikát) bude poskytnuté priamo SNCA za odplatu (28,8 EUR s DPH). Nie je možné použiť existujúce zariadenie. Zároveň bude žiadateľovi o úkon priamo SNCA účtovaná aj cena poštovného 2,90 EUR s DPH za doručenie QSCD zariadenia. Ak sa má PIN kód doručiť poštou tak bude doručovaný v samostatnej obálke a preto bude účtované žiadateľovi od SNCA znova 2,90 EUR s DPH. Tieto poplatky fakturuje priamo SNCA žiadateľovi.

● v prípade, že držiteľ stratí svoj doklad totožnosti, ktorý je uvedený aj v certifikáte alebo stratí/je nefunkčné QSCD zariadenie, je povinný toto bezodkladne nahlásiť do SNCA aby bol certifikát zablokovaný. Povinnosti používateľa mandátneho certifikátu sú uvedené aj v zmluve o vydaní a používaní mandátneho certifikátu.

15. OSVEDČOVANIE INÝCH SKUTOČNOSTÍ

Notár môže osvedčiť aj iné skutočnosti, ak majú právny význam, a ak sa uskutočnili v prítomnosti notára, o čom spíše notársku zápisnicu.