1. OSVEDČOVANIE PODPISOV
 • na počkanie notár alebo poverený zamestnanec osvedčí pravosť podpisu;
 • stačí predložiť listinu resp. listiny, ktoré majú byť podpísané a platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas podpisujúcej osoby, resp. iný doklad o totožnosti (povolenie na pobyt cudzinca a pod.);
 • osvedčovanie pravosti podpisov na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár;
 • na základe dohody je možné osvedčiť pravosť podpisov aj mimo notárskeho úradu

POPLATKY

Za osvedčenie pravosti 1 podpisu na listine:  2,87 Eur vrátane DPH.

 

2. OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN
 • na počkanie notár alebo poverený zamestnanec osvedčí správnosť fotokópie listiny;
 • stačí predložiť originál alebo osvedčenú fotokópiu listiny, z ktorej Vám potrebný počet fotokópií vyhotovíme;
 • osvedčenie fotokópií listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár;
 • na základe dohody je možné osvedčiť listiny aj mimo notárskeho úradu;

POPLATKY

Za osvedčenie jednej strany fotokópie podľa originálu listiny 1,60 Eur vrátane DPH.


Za osvedčenie jednej stany fotokópie podľa originálu listiny, ktorá má vzťah k cudzine 3,20 Eur vrátane DPH.

3. VYDANIE VÝPISU Z OBCHODNÉHO REGISTRA
 • na počkanie notár alebo poverený zamestnanec vydá výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony;
 • stačí uviesť IČO alebo obchodné meno;

POPLATKY

Vydanie výpisu z Obchodného registra 1,60 Eur vrátane DPH za 1 stranu výpisu,


t.j. pri dvoch stranách výpisu je poplatok 3,20 Eur vrátane DPH,


pri troch stranách výpisu je poplatok 4,80 Eur vrátane DPH.

4. SPLNOMOCNENIE, VYHLÁSENIE
 • pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou;
 • ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne;
 • notár Vám pripraví generálne plnomocenstvo na všetky právne úkony, prípadne plnomocenstvo alebo vyhlásenie na konkrétne právne úkony, odvolanie splnomocnenia;
5. ZÁVET, LISTINA O VYDEDENÍ, VYHLÁSENIE O VOĽBE PRÁVA
 • notár ako súdny komisár vykonáva dedičské konanie, preto Vám najlepšie poradí  aj pri spísaní závetu prípadne aj listiny o vydedení,  ich zrušení, odvolaní, spísaní vyhlásenia o voľbe práva;
 • závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov Notárskej komory Slovenskej republiky;
 • závet spísaný vo forme notárskej zápisnice je verejnou listinou, ktorej výhodou je vysoká právna sila a dôveryhodnosť;
6. ÚSCHOVY PEŇAZÍ, ZÁVETU, LISTÍN, HNUTEĽNÝCH VECÍ
 • notár môže prijať do úschovy listiny, závet, peniaze, prípadne aj hnuteľnú vec na účely splnenia záväzku;
 • úschovou kúpnej ceny v čase medzi podpisom kúpnej zmluvy a povolením vkladu vlastníckeho práva príslušným orgánom (zápisom do listu vlastníctva), môžete predísť budúcemu sporu a zabezpečíte istotu Vašim právnym vzťahom;

POPLATKY

Za prijatie do úschovy, ak ide o peniaze sa cena vypočíta podľa sumy, ktorá sa vkladá do úschovy:

 • do 3 319,39 Eura – 27,89 Eur vrátane DPH
 • od 3 319,39 do 16 596,96 Eura – 59,75 Eur vrátane DPH
 • od 16 596,96 do 33 193,92 Eura – 119,50 Eur vrátane DPH
 • od 33 193,92 do 33 939,19 Eura – 199,16 Eur vrátane DPH
 • nad 331 939,19 Eura398,33 Eur vrátane DPH

Za prijatie do úschovy, ak ide o listinu napr.:

 • 1 x závet   –   33,47 Eur vrátane DPH
 • 2 x kúpna zmluva   –  65,34 Eur vrátane DPH
 • 4 x kúpna zmluva   –   129,08 Eur vrátane DPH
 • 4 x kúpna zmluva, 2x návrh na vklad   –   192,83 Eur vrátane DPH
7. PREVOD MAJETKU, NEHNUTEĽNOSTÍ, VECNÉ BREMENO

Notár vo forme notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou spíše zmluvy (kúpne, darovacie, zámenné, nájomné, záložné, o pôžičke a pod.), dohody (zriadenie, zrušenie vecného bremena, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.) a s tým súvisiace dokumenty a úkony:

 • návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
 • oznámenie o návrhu na vklad;
 • elektronické podanie dokumentov katastru nehnuteľností;
 • zastupovanie v katastrálnom konaní;

Pri spisovaní zmlúv Vám notár poskytuje kvalifikované právne poradenstvo, zmluvu pripraví podľa potrieb účastníkov, stranám vysvetlí a informuje ich o všetkých dôležitých veciach súvisiacich s právnym úkonom.

 

8. DOHODY MANŽELOV
 • manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah ich bezpodielového spoluvlastníctva; obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku;
 • manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva;
 • uvedené dohody vyžadujú zo zákona formu notárskej zápisnice, dohodu podpisujú pred notárom obaja manželia;
9. PRIJÍMANIE 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Od 01.09.2019 do 15.12.2019 je možné u notára zaregistrovať občianske združenie resp. iný subjekt, o ktorom to ustanovuje zákon v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb – NCRpo a osvedčiť splnenie podmienok podľa § 50 Zákona o dani z príjmov v platnom znení za účelom prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb;

Pre potreby osvedčenia o splnení podmienok je potrebné notárovi predložiť nasledovné listiny:

 • originál potvrdenia o pridelení IČO,
 • originál stanov v úplnom znení,
 • zápisnicu z valného zhromaždenia, resp. iný dokument, z ktorého vyplýva kto je štatutárny orgán prijímateľa,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že prijímateľ nemá nedoplatky na sociálnom poistení, nie staršie ako 30 dní,
 • potvrdenie príslušných zdravotných poisťovní (ak má prijímateľ zamestnancov), že prijímateľ nemá nedoplatky na zdravotnom poistení, nie staršie ako 30 dní,
 • potvrdenie banky o vedení účtu (nestačí výpis z účtu), nie staršie ako 30 dní,
 • notárovi je taktiež potrebné uviesť výšku prijatých podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2017 – kontroluje sa výška prijatých financií pri organizáciách, ktoré sa registrovali v roku 2016, za čo prijali financie v roku 2017, rok 2018 bol na minutie financií a do 05.2019 bolo potrebné zverejniť účel použitia prostriedkov v Obchodnom vestníku (v prípade, že obdržali viac ako 3.320,- Eur),
 • pri podpise notárskej zápisnice o osvedčení o splnení podmienok je potrebné, aby štatutárny orgán predložil notárovi platný doklad o totožnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností prosím kontaktujte notársky úrad.

10. REGISTRÁCIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
 • na vznik záložného práva k hnuteľným veciam, právam, iným majetkovým hodnotám sa podľa Občianskeho zákonníka vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, do ktorého zápisy vykonávajú notári na základe žiadosti oprávnených osôb;
 • záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom do katastra nehnuteľností;
 • pri registrácii záložného práva sa predkladá zmluva o zriadení záložného práva, prípadne rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu o zriadení záložného práva a platný občiansky preukaz resp. iný doklad o totožnosti (pas, povolenie na pobyt cudzinca a pod.) žiadateľa – oprávnenej osoby;
11. NOTÁRSKA ZÁPISNICA AKO EXEKUČNÝ TITUL
 • exekučným titulom podľa Exekučného poriadku je aj notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok, vyznačená je oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia a ak povinná osoba v notárskej zápisnice s vykonateľnosťou súhlasila,
 • na základe takto spísanej notárskej zápisnice bez predchádzajúcej žaloby a súdneho konania môže oprávnená osoba viesť výkon exekúcie voči povinnej osobe;
12. DOBROVOĽNÉ DRAŽBY
 • osvedčovanie priebehu dobrovoľných dražieb notárskou zápisnicou aj mimo kancelárie notárskeho úradu;
 • registrácia zákonom ustanovených oznámení o dražbe v Notárskeho centrálneho registra dražieb;
13. OSVEDČENIE O PRIEBEHU VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ A ZASADANÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB

Notárskou zápisnicou sa osvedčuje priebeh ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a tiež priebeh valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, na ktorom sa rozhoduje o:

 • o zmene stanov,
 • zvýšení alebo znížení základného imania,
 • o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,
 • vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 • zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy;

Priebeh ustanovujúcej schôdze družstvarozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

14. OSVEDČENIE VYHLÁSENIA O VYDRŽANÍ
 • oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu 3 rokov, ak ide o hnuteľnosť a po dobu 10 rokov, ak ide o nehnuteľnosť;
 • držiteľ veci je držiteľom oprávneným, ak je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí;
 • vyhlásenie oprávneného držiteľa o tom, že nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vydržaním notár spíše formou notárskej zápisnice, ktorá musí obsahovať:
 1. a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu, najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá:
 2. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,
 3. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy,
 4. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce,
 5. b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,
 6. c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo.
15. OSVEDČOVANIE INÝCH SKUTOČNOSTÍ

Notár môže osvedčiť aj iné skutočnosti, ak majú právny význam, a ak sa uskutočnili v prítomnosti notára, o čom spíše notársku zápisnicu.