Zaručená konverzia podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente

Pre klientov vykonávame zaručenú konverziu dokumentov z listinnej podoby do elektronickej, resp. z elektronickej do listinnej podoby.

Podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu je notár, advokát, orgán verejnej moci.

Konverzia je postup, pri ktorom je celý obsah pôvodného:

a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,

b) dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,

c) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.

Poplatky za vykonanie zaručenej konverzie:

Transformácia každej aj začatej strany pôvodného listinného dokumentu pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu formátu A4 0,36 Eur vrátane DPH

Transformácia každej aj začatej strany novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe pri zaručenej konverzii z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe formátu A4 0,24 Eur vrátane DPH

Za vytvorenie osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu 1,80 Eur vrátane DPH

Za vytvorenie osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe 1,20 Eur vrátane DPH