Vážení prijímatelia 2%-ného podielu zaplatenej dane

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že počnúc 01.09.2021 plynie lehota do 15.12.2021, v ktorej je možné u notára osvedčiť splnenie podmienok podľa § 50 Zákona o dani z príjmov v platnom znení za účelom prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

V prípade, že sa u prijímateľa nič nemenilo stačí predložiť:

• potvrdenie banky o vedení účtu nie staršie ako 30 dní;

• prosíme oznámiť (stačí ústne vyhlásenie) výšku prijatých podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019  – kontroluje sa výška prijatých financií pri organizáciách, ktoré sa registrovali v roku 2018, za čo prijali financie v roku 2019, rok 2020 bol na minutie financií a do 31.05.2021 bolo potrebné zverejniť účel použitia prostriedkov v Obchodnom vestníku (v prípade, že Ste obdržali viac ako 3320,- Eur),

• pri podpise notárskej zápisnice o osvedčení o splnení podmienok je potrebné, aby štatutárny orgán predložil notárovi platný doklad o totožnosti.

Potvrdenia zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o tom, že prijímateľ nemá nedoplatky na povinnom poistnom si notár vyžiada elektronicky, avšak Sociálna poisťovňa, ani zdravotné poisťovne tieto neposielajú obratom, preto Vás prosíme, aby Ste si nenechávali registráciu na poslednú chvíľu, ale radšej ju vybavili v predstihu.