Kvalifikované dôveryhodné služby

Notársky úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby t.j. prijímanie a  spracúvanie žiadostí o  vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovanej elektronickej pečate orgánom verejnej moci (OVM).

V ďalšom texte budú použité skratky:

NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

OVM – orgán verejnej moci (tj. ministerstvá, školy, notári, a iné)

SNCA – Slovenská národná certifikačná autorita

Notár za žiadateľa spracuje žiadosť o  vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovanej elektronickej pečate, vyhotoví verifikačnú notársku zápisnicu, skonvertuje všetky zákonom požadované prílohy a elektronicky odošle žiadosť spolu s prílohami NASES (alebo SNCA).

Odmena notára za spracovanie žiadosti, spísanie notárskej zápisnice, zaručená konverzia a odoslanie dokumentov SNCA je cca 94,- Eur s DPH (presná suma závisí od počtu strán konvertovaných dokumentov).

● certifikát sa vydáva vždy na 3 roky.

● doba spracovania žiadosti NASES (alebo SNCA) po odoslaní z notárskeho úradu je obvykle do 14 kalendárnych dní.

● QSCD zariadenie (karta na ktorej je uložený mandátny certifikát) bude poskytnuté priamo SNCA za odplatu (28,8 EUR s DPH). Nie je možné použiť existujúce zariadenie. Zároveň bude žiadateľovi o úkon priamo SNCA účtovaná aj cena poštovného 2,90 EUR s DPH za doručenie QSCD zariadenia. Ak sa má PIN kód doručiť poštou tak bude doručovaný v samostatnej obálke a preto bude účtované žiadateľovi od SNCA znova 2,90 EUR s DPH. Tieto poplatky fakturuje priamo SNCA žiadateľovi.

● v prípade, že držiteľ stratí svoj doklad totožnosti, ktorý je uvedený aj v certifikáte alebo stratí/je nefunkčné QSCD zariadenie, je povinný toto bezodkladne nahlásiť do SNCA aby bol certifikát zablokovaný. Povinnosti používateľa mandátneho certifikátu sú uvedené aj v zmluve o vydaní a používaní mandátneho certifikátu.