Zaručená konverzia podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente

Pre klientov vykonávame zaručenú konverziu dokumentov z listinnej podoby do elektronickej, resp. z elektronickej do listinnej podoby. Podľa Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu je notár, advokát, orgán verejnej moci. Konverzia je postup, pri ktorom je celý obsah pôvodného: a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe, b) […]