Vážení prijímatelia 2%-ného podielu zaplatenej dane

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že počnúc 01.09.2023 plynie lehota do 15.12.2023, v ktorej je možné u notára osvedčiť splnenie podmienok podľa § 50 Zákona o dani z príjmov v platnom znení za účelom prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. V prípade, že máte záujem o registráciu kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom […]

Kvalifikované dôveryhodné služby

Notársky úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby t.j. prijímanie a  spracúvanie žiadostí o  vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovanej elektronickej pečate orgánom verejnej moci (OVM). V ďalšom texte budú použité skratky: NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby OVM – orgán verejnej moci (tj. ministerstvá, školy, notári, a iné) SNCA – Slovenská národná certifikačná autorita Notár za žiadateľa […]